japan-energy-lab’s blog

日本エネルギー研究所・関孝男です。

「そもそも」○○改正も大切ですが、
○○がなくてもいいって考えることも、
大切では?

もったいぶりました。

http://www.prideandhistory.jp/topics/000592.html?mkt_tok=eyJpIjoiWVdNMllXVmlNemc1TW1JMyIsInQiOiJIU0VJb3pZbDBhSWk0cHV4NXFGdEFkeXZHZXRCdXdWWk9qQXMyOHcrQ3RoNEFwTFltK3RSWm5hVHRVXC83NDRsdlNPdFRMYktBVmExMnFXOTJhM3ZcLzVZSm00WnFwUVNzUW9ZTDViZ3ByTGRSZkVSd1AwbUtsR214aTJxb0VWaXN1In0%3D